Category Archives: སྣོད་བཅུད།

དགེ་བསྙེན་ཐེག་པའི་སྐོར།

སྟོན་པའི་བཀའ། གནས་ཆེན་ལྔ་དང་མདོ་སྔགས་གསུམ་གྱི་སྤྱི་བཤད་ལས། ལྔ་བ་དགེ་བསྙེན་ཐེག་པ་ལ། །དགེ་བསྙེན་རྒྱུ་འབྲས་དཀའ་སླ་སྟེ། །མདོ་སྡེ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དུ་སྟེ། །སྣོད་བཅུད་འབྱུང་རྫོགས་བསྐལ་པའི་མདོ། །ཆགས་གནས་འཇིག་སྟོངས་འབྱུང་བའི་མདོ། །དྲག་རྩུབ་ཞི་བྱེད་བསྙོམས་པའི་མདོ། །ཐུགས་རྗེ་ཤེས་རབ་དྲྭ་བའི་མདོ། །བསྲུང་ཁྲིམས་ཡོན་ཏན་ངོ་མཚར་མདོ། །སེམས་བསྒྲུབ་སེལ་བུ་དོན་གྱི་མདོ། །བསྐལ་སྲིད་འབྱུང་དེད་ལུང་གི་མདོ། །དེ་ལྟར་མདོ་སྡེ་གཞུང་བརྒྱད་ལ། །མདོ་ཕྲན་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་སྟེ། །དགེ་བསྙེན་ཐེག་པའི་བོན་དུ་དབྱེ། །ཞེས་སོ།།

Advertisements