Category Archives: མོ།

སྐྱིད་ཆུའི་གཞུང་གི་འགྲུལ་པ།།

གངས་ཀྱི་ཤོད་ནས་ན་སྨིན་པའི།།
ཤེལ་གྱིས་བྱུག་པའི་འཛུམ་ཀོང་དེ།།
ཉི་མ་ལྷ་སར་བགད་པ་ཡིས།།
སྐྱིད་ཆུའི་གཞུང་གི་འགྲུལ་བཞུད་པའི།།
ཚོར་བའི་སྙིང་རྟགས་འབུར་དོད་དེས།།
པོ་ཏ་ལ་ཡི་སྒོ་ཡིག་བྱས།། མུ་མཐུད་ཀློག

Advertisements

ཕྱྭ་གཤེན་ཐེག་པའི་སྐོར།

སྟོན་པའི་བཀའ། གནས་ཆེན་ལྔ་དང་མདོ་སྔགས་རྫོགས་གསུམ་གྱི་སྤྱི་བཤད། ཕྱྭ་གཤེན་ཐེག་པའི་བོན་སྒོ་ལ། །གཏོ་རབས་ཤིང་ལོ་རྒྱས་པ་དང་། །དཔྱད་རྒྱུད་བདུད་རྩི་ཟིལ་བ་དང་། །ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་འཕྲུལ་འཁོར་ལོ་དང་། །སྨྲང་རྒྱུད་ཆུ་བོ་གཞུང་རིང་བཞི། །དེ་ལ་སོ་སོར་གྱེས་པ་ཡི། །ཕྱྭ་གཤེན་ཐེག་པ་བསམ་མི་ཁྱབ། ཅེས་སོ།།